چرا آموزشگاه تمدن؟!

هادی میری، مدیر آموزشگاه هستم؛ در این ویدیو باما بیشتر آشنا بشوید

فیلم اول

فیلم دوم